Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho trạm xăng dầu
Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho trạm xăng dầu
Quy trình lập cam kết bảo vệ môi trường cửa hàng xăng dầu

Lập cam kết bảo vệ môi trường phải được đăng ký trước khi thực hiện đầu tư sản xuất kinh doanh hoặc trước khi đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động quy định tại điều 31 Nghị định 29/2011/NĐ-CP.

  • Bước 1 : Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như: khảo sát thu thập số liệu về quy mô dự án, khảo sát điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội liên quan đến dự án.
  • Bước 2 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
  • Bước 3 : Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường trước khi lập cam kết bảo vệ môi trường cho cây xăng của bạn.
  • Bước 4 : Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
  • Bước 5 : Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
  • Bước 6 : Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án.
  • Bước 7 : Thẩm định và Quyết định phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường cửa hàng xăng dầu.
Sắp xếp theo: